Uitleg

In deze Omgevingsviewer kunt u op basis van een adres verschillende beleidsthema's met bijbehorende regelgeving inzien. De volgende beleidsthema's hebben betrekking op de ruimtelijke leefomgeving van Veere: 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan laat zien wat er vanuit ruimtelijke ordening kan en mag in een bepaald gebied. Op de verbeelding (kaart) is zichtbaar hoe een perceel of terrein gebruikt mag worden en wat er mag worden gebouwd.

Uiterlijk van bouwwerken
Bij een bouw of verbouwing vindt vaak een beoordeling plaats of het bouwwerk 'past' in de omgeving. De criteria waaraan een plan moet voldoen, zijn beschreven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Reclame
Voor reclame aan een gevel of in de openbare ruimte waar u een vergunning voor nodig heeft, heeft de gemeente duidelijke regels opgesteld. Deze regels hebben betrekking op het aantal, de maatvoering en uiterlijk van reclame.

Landschap
De hele gemeente Veere in aangewezen als Nationaal Landschap, met uitzondering van Neeltje Jans. De Landschapsvisie laat zien hoe met de belangrijkste onderdelen van dit landschap om moet worden gegaan. Het is geen lijst met regels, eerder een handboek om de kwaliteit van het landschap te beschermen. 

Cultuurhistorie
De Structuurvisie Cultuurhistorie geeft cultuurhistorisch erfgoed een plek en rol in de ruimtelijke planvorming en zorgt ervoor dat ruimtelijke kwaliteit hierdoor behouden en versterkt wordt. Soms kan nader onderzoek nodig zijn om de specifieke cultuurhistorische waarde te bepalen.

Archeologie
Op de verwachtingskaart in de beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg Walcheren’ zijn verschillende gebieden en locaties aangegeven waar, gebaseerd op het cultuurhistorisch landschap, archeologische vondsten worden vermoed. Als er spreake is van een bepaalde verwachting is bij bodemingrepen nader
 archeologisch onderzoek nodig.

Niet al het beleid of regelgeving is in deze viewer opgenomen. Voor vragen over specifieke wet- en regelgeving kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.